Koordinátor BOZP

Nabízíme služby Koordinátora BOZP, kterého vykonáváme pro investory od r. 2013 jak na pozemních stavbách, tak stavbách dopravních, vodohospodářských a dalších dle požadavků objednatelů. 

Funkce Koordinátora BOZP vznikla jako reakce na množství pracovních úrazů ve stavebnictví současně s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. i zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten ukládá zadavatelům staveb (stavebníkům, investorům) další zcela nové povinnosti.

Povinnosti zadavatelů staveb

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

Přípravná fáze stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb (viz níže) , nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb (viz níže).

Fáze realizace stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působitdva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy limity objemu prací dle § 15 zákona 309/2006 Sb (viz níže).

Nabízím služby odborně způsobilého koordinátora BOZP na staveništi jak pro přípravné fáze staveb, zpracování plánů BOZP, tak pro samotné realizace staveb.

Činnosti koordinátora BOZP

Přípravná fáze stavby

 • Koordinátor BOZP zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví.
 • Koordinátor BOZP zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě.
 • Koordinátor BOZP zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.
 • Koordinátor BOZP bude nápomocen při výběru zhotovitelů stavby na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP a požární ochrany - PO při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

Fáze realizace stavby

 • Koordinátor BOZP bude koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.
 • Koordinátor BOZP bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
 • Koordinátor BOZP bude sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav.
 • Koordinátor BOZP bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků.
 • Koordinátor BOZP bude informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
 • Koordinátor BOZP bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
 • Koordinátor BOZP bude sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat.

Limity rozsahu stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.:

 • stavby u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den,
 • stavby u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnův přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb.:

 • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m,
 • práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m,
 • práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb,
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí,
 • práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů,
 • práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů,
 • práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon,
 • práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení,
 • studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy,
 • potápěčské práce,
 • práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).