Technický dozor investora

Nabízíme služby Technického dozoru investora (stavebníka) s autorizací a dlouholetou praxí ve stavebnictví (od r. 2005). 

V oblasti stavebního a technického dozoru máme dlouholeté zkušenosti se stavbami větších rozsahů, díky kterým můžeme nabídnout 100% profesionální služby jak v rámci pozemních staveb, tak staveb dopravních a vodohospodářských.

Sledujeme celý průběh stavby včetně finančního plnění a zajistíme, aby fakturace vašeho dodavatele odpovídaly provedeným pracím a rozpočtu. Dohlédneme zejména na to, že fakturované práce jsou provedeny kvalitně. Na trhu působíme již 16 let. Technický či stavební dozor je vaše pravá ruka při výstavbě, hájí vaše zájmy, šetří váš čas i peníze. Dále zajistíme výkon koordinátora BOZP.

Jaký je rozdíl mezi stavebním a technickým dozorem?

Stavební dozor zajišťuje stavbu "svépomocí" v souladu s požadavky stavebního zákona.

Technický dozor vám slouží v případě realizace stavby jedním - generálním dodavatelem. To jsou základní rozdíly mezi stavebním a technickým dozorem, které byste měli dobře znát, abyste věděli, jakou službu je dobré si objednat.


Výkon technického dozoru staveb


 • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem příslušných smluv, s obsahem stavebního povolení, s doklady, podmínkami, rozhodnutími a stanovisky veřejnoprávních (rezortních) orgánů a organizace

 • protokolární předání staveniště generálnímu zhotoviteli stavby

 • dohled na dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby

 • vedení, koordinování případně účast na kontrolních dnech během realizace stavby, popřípadě zajištění zápisů z kontrolních dnů

 • kvalitativní, kvantitativní a technologická kontrola a kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a se stavebním povolením

 • kontrola těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými

 • dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.)

 • objednání případného archeologického průzkumu a hlášení archeologických nálezů ve spolupráci se zhotovitele

 • kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách

 • evidence všech změn a spolupráce při zabezpečení systematického doplňování dokumentace pro provedení stavby

 • spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění staveb

 • kontrola vedení stavebního deníku v souladu se zákonnými povinnostmi a podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě

 • kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu staveb a ustanovení smluv o dílo

 • vyhotovení fotodokumentace v průběhu výstavby díla

 • kompletace a předání všech dokladů stavby objednateli

 • zajištění bezodkladné informovanosti investora o všech závažných okolnostech

 • účast na jednáních o odevzdání a převzetí díla

 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech

 • účast na kolaudačním řízení

 • zajištění a spolupráce s investorem po dokončení stavby (díla) a při reklamaci skrytých vad díla