Technický dozor investora

Nabízím služby Technického dozoru investora (stavebníka) s dlouholetou praxí a autorizací ve stavebnictví (od r. 2005), kde jsem působil v pozici stavbyvedoucího a hlavního stavbyvedoucího u firem Geosan Group a.s. a Avers spol. s.r.o. a následně v pozicích TDS a KBOZP pro investory.

Technický dozor investora (často označovaný jako TDI, TDO nebo TDS) je účastníkem ve
stavebním procesu, který hájí zájmy investora (stavebníka) v souladu s danou
legislativou. Důležitá je jeho nezávislost, zejména na dodavatelích stavebních
či technologických celků. Technický dozor stavebníka je jakýmsi "článkem" mezi
investorem a dodavatelem prací, kterého ocení zejména investoři, kteří nemají s
danou problematikou dostatečné zkušenosti. Ve stavebním procesu je řada
odborných, technologických, legislativních a jiných problémů, které je třeba
včas a vhodně řešit aby nedošlo ke znehodnocení investic.Zejména je nutné včas a nekompromisně řešit odlišnost zájmů
zhotovitele stavebních prací se zájmy investora. Kdy na straně investora je
požadavkem investování prostředků do kvalitně, bezchybně a odborně provedené
práce, kdežto na straně zhotovitele je tlak vytvářený zejména na ziskovost
zakázky, mnohdy na úkor kvality použitých materiálů a odvedených prací.Naším zájmem je, pomoci investorovi docílit jeho představ,
efektivně využít všechny jeho investované prostředky a předejít všem chybám,
které mohou ve stavebním procesu vzniknout. Na základě našich zkušeností Vám
nabízíme výkon technického dozoru staveb v následujícím rozsahu, který se vždy
přizpůsobuje potřebám a požadavkům investora.Ve stavebnictví se někdy používá obecný pojem "stavební
dozor". Tento pojem se objevuje v české legislativě a rozlišuje se na dvě
základní varianty:

a.
Stavební dozor nad prováděním
stavby podle Stavebního zákona, kdy tento dozor garantuje správnost provádění
za stavebníka, který nemá potřebnou kvalifikaci (podle § 2 odst.2, písm. d, a
§153 odst. 3 a 4).

b. Stavební
dozor nad stavbou realizovanou odbornou stavební firmou s potřebným oprávněním, kdy dozor není zákonem
požadován (správnost je garantována odbornou firmou - resp. jeho
stavbyvedoucím) a kdy je vše dáno požadavky stavebníka a dohodou mezi ním a
stavebním dozorem - tento dozor je právě technickým dozorem stavebníka.

Výkon technického dozoru
staveb


 • seznámení se s podklady, podle kterých se
  připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště s projektovou
  dokumentací, s obsahem příslušných smluv, s obsahem stavebního povolení, s
  doklady, podmínkami, rozhodnutími a stanovisky veřejnoprávních (rezortních)
  orgánů a organizace

 • protokolární předání staveniště generálnímu
  zhotoviteli stavby

 • dohled na dodržování podmínek stavebního
  povolení po dobu realizace stavby

 • vedení, koordinování případně účast na
  kontrolních dnech během realizace stavby, popřípadě zajištění zápisů z
  kontrolních dnů

 • kvalitativní, kvantitativní a technologická
  kontrola a kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou
  dokumentací a se stavebním povolením

 • kontrola těch konstrukcí a částí díla, která
  budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými

 • dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané a
  dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dokladů, které
  prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly
  apod.)

 • objednání případného archeologického průzkumu
  a hlášení archeologických nálezů ve spolupráci se zhotovitele

 • kontrola věcnosti, cenové správnosti a
  úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve
  smlouvách

 • evidence všech změn a spolupráce při
  zabezpečení systematického doplňování dokumentace pro provedení stavby

 • spolupráce s projektantem a se zhotovitelem
  při provádění staveb

 • kontrola vedení stavebního deníku v souladu se
  zákonnými povinostmi a podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě

 • kontrola postupu prací a dodržování termínů
  podle časového plánu staveb a ustanovení smluv o dílo

 • vyhotovení fotodokumentace v průběhu výstavby
  díla

 • kompletace a předání všech dokladů stavby
  objednateli

 • zajištění bezodkladné informovanosti investora
  o všech závažných okolnostech

 • účast na jednáních o odevzdání a převzetí díla

 • kontrola odstraňování vad a nedodělků
  zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech

 • účast na kolaudačním řízení

 • zajištění a spolupráce s investorem po
  dokončení stavby (díla) a při reklamaci skrytých vad díla